تراس شیشه ای

سیستم بالکن شیشه ای به حرکت شیشه در ریل های آلومینیومی کار می کند و همه لت های شیشه در گوشه مناسبی از بالکن جمع میشود. با طراحی این سیستم بالکن ها کاربری خود را از دست نمیدهند و کارفرما زمانی که مایل باشند فضای باز یا بسته ای داشته باشند به راحتی مهیا است . به این شکل که بالکن تبدیل به فضای آزاد می شود. در این سیستم یک ریل آلومینیومی در سقف و یک ریل در کف اجرا می شود و فضای بازشو تراس به تعدادی پانل شیشه ای متحرک تقسیم میشود . جنس پروفیل ها آلومینیوم بوده ضخامت شیشه ۸ میل سکوریت می باشد . پانل اول ثابت بوده و بصورت درب باز و بسته می شود و بقیه پانل ها هر کدام جداگانه بر روی ریل حرکت کرده و در قسمت درب از مسیر ریل خارج و عمود بر مسیر حرکت خود در کنار درب قرار میگیرد

انواع تراس شیشه ای